روش توانبخشی فعال

آیا می خواهید با الگویی ملاقات‌ کنید؟ با ما تماس بگیرید!

افراد الگو

فرد الگو شخصی است که چندین سال تجربه زندگی با آسیب یا تشخیص پزشکی خود را دارد. او با خودش کنار آمده و نمونه های خوبی در شیوه زندگی خود نشان می دهد. یک فرد الگو آدم قابل اعتمادی است و شخصی است که می توان خود را در او دید. او با مهارت دانسته ها و تجربیات خود را به دیگران منتقل می کند.

روی فرصت ها تمرکز کنید

ما بر تمام فرصت های موجود تمرکز می کنیم. حتی آنچه به عنوان محدودیت تجربه می کنید می تواند به ایجاد فرصت های جدید تبدیل شود. شما یک پتانسیل منحصر به فرد دارید و انتخاب فعالی را در مورد نحوه استفاده از آن محدودیت انجام می دهید.

محیط روزمره

ما بیشتر عمر خود را در زندگی روزمره خود سپری می کنیم. در یک زندگی اجتماعی و فعال زندگی روزمره قابل کنترل نیست. موانع جسمی و عملی را باید در نظر گرفت و اغلب جنبه های اجتماعی و عاطفی نیز تأثیر بسزایی دارند. از این رو تمام فعالیت های RG در یک محیط روزمره انجام می شود.  

 

تمرینات فیزیکی

ورزش بدنی در فعالیت های RG امری اساسی است. این یک پیش شرط لازم است که بتوان از همه فرصت ها استفاده کرده و استقلال خود را در زندگی روزمره گسترش داد. گذشته از بدن بهتر، ورزش بدنی به روش های مثبت دیگری نیز بر کیفیت زندگی تأثیر می گذارد. سلامت روان شما را بهبود می بخشد و فرصت های یک زندگی اجتماعی و فعال را افزایش می دهد.

فرایند ذهنی از راه جلسه های دیداری

هرکسی که آسیب ببیند یک فرایند ذهنی را پشت سر می گذارد. در RG، ما از طریق جلسات مختلف با این فرایند ذهنی کار می کنیم. همراه با دیگران می توانید خود را شناسایی و احساس ایمنی کنید. در این جلسات شما ابزار و انگیزه ای برای تکامل استقلال خود به دست می آورید. وقتی با دیگرانی که شرایط مشابه شما را دارند ملاقات می کنید، مشخص میشود که نگرش ذهنی تا چه اندازه مهم است - شما نحوه زندگی خود را خودتان انتخاب می کنید.