داستان های شخصی / فیلم

یاسول کیم

آیا شما کنجکاو در مورد زندگی مهاجران دیگر و آنچه که آنها را از طریق بوده است و آنچه که آنها امروز انجام می دهند؟ در زیر خواهید دید که برخی افراد کمی در مورد خود، منافع و ادغام خود با جامعه در میان می گذارند.  

Yesol Kim 32 , Transverse Myelitis T9, comes from South Korea

محمد زیاد جلال، ۴۹ ساله، فلج اطفال، اهل سوریه است

محمد زیاد جلال

آیا شما کنجکاو در مورد زندگی مهاجران دیگر و آنچه که آنها را از طریق بوده است و آنچه که آنها امروز انجام می دهند؟ در زیر خواهید دید که برخی افراد کمی در مورد خود، منافع و ادغام خود با جامعه در میان می گذارند.  

Yesol Kim 32 , Transverse Myelitis T9, comes from South Korea

محمد زیاد جلال، ۴۹ ساله، فلج اطفال، اهل سوریه است